Liên hệ

Liên hệ công ty Điện lực

Địa chỉ: Số 26 Hoàng Thái Hiếu, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long.

Điện thoại: (02702) 2210 206

Fax: (02703) 827 071

Không được bỏ trống
Không được bỏ trống
Không được bỏ trống