Trang chủ Tin tức Khoa học Công nghệ
 

Áp dụng giải pháp quản lý tối ưu vật tư thiết bị tồn kho trong Công ty Điện lực Vĩnh Long.

Vật tư thiết bị (VTTB) của Công ty Điện lực Vĩnh Long bao gồm nhiều danh mục vật tư, thiết bị phục vụ cho các nhu cầu: sửa chữa lớn, đầu tư xây dựng, phát triển khách hàng, sửa chữa thường xuyên, dự phòng xử lý sự cố trên lưới điện.

Việc quản lý, sử dụng hiệu quả VTTB đòi hỏi phải đáp ứng kịp thời cho các mặt công tác của đơn vị đặc biệt là công tác cấp điện cho khách hàng, đủ dự phòng xử lý khi có sự cố xảy ra trên lưới điện và trị giá hàng tồn kho ở mức thấp nhất. VTTB tồn kho ứ đọng lâu ngày dễ dẫn đến tình trạng hư hỏng, kém phẩm chất, lạc hậu quy cách,  Việc dự trữ vật tư thiết bị tồn kho một cách khoa học và hợp lý còn góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại doanh nghiệp hàng năm.

Công tác quản lý VTTB tồn kho được thực hiện chặt chẽ từ Tổng Công ty đến Công ty và các Điện lực, tồn kho được Tổng Công ty chủ trương đưa vào tiêu chuẩn chấm điểm đánh giá công tác kinh doanh hàng năm của các Công ty Điện lực, gồm 02 chỉ tiêu chính: định mức hàng tồn kho và thanh xử lý vật tư tồn kho kém mất phẩm chất.

Xác định được tầm quan trọng của công tác quản lý vật tư, hàng năm lãnh đạo Công ty Điện lực Vĩnh Long chỉ đạo thực hiện giảm định mức tồn kho thấp nhất, tuy nhiên phải đảm bảo cung cấp đủ và kịp thời cho mọi nhu cầu sản xuất kinh doanh của đơn vị, tiêu chí trên cũng được đưa vào tiêu chí chấm điểm thi đua cuối năm, phát động thi đua gắn với khen thưởng và xử phạt để gắn kết trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị có liên quan trong việc quản lý vật tư.

Phòng KHVT đã tham mưu cho Công ty triển khai nhiều giải pháp giảm tồn kho và phối hợp triển khai thực hiện như sau:

1. Công tác lập và đăng ký kế hoạch:

Đây là khâu quan trọng ban đầu có ảnh hưởng lớn nhất tới tồn kho do đó đòi hỏi việc lập kế hoạch phải chính xác với nhu cầu sử dụng thực tế. Hiện nay Công ty Điện lực Vĩnh long lập đơn hàng cung ứng vật tư thiết bị cho nhu cầu SXKD theo kế hoạch đăng ký định kỳ hàng tháng của các đơn vị. Sau khi tổng hợp nhu cầu của các Điện lực sẽ tiến hành rà soát và loại trừ ra khỏi đơn hàng khối lượng còn đang tồn kho.

Do kế hoạch đăng ký hàng tháng, tạo điều kiện cho các Điện lực đăng ký được chính xác nhu cầu của mình, giúp hạn chế tình trạng tồn kho ứ đọng chậm luân chuyển. Sau khi đặt hàng Công ty sẽ xuất kho phân bổ theo kế hoạch đăng ký của các Điện lực, điều này gắn kết trách nhiệm của các cá nhân đơn vị đăng ký để có kế hoạch triển khai thi công phù hợp.

2. Tận dụng tối đa vật tư tồn kho cho các công trình đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn và sửa chữa thường xuyên:

Khi có dự toán các công trình đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn và sửa chữa thưòng xuyên thì đơn vị sẽ tiến hành rà soát đề xuất tận dụng tối đa hàng tồn kho sẵn có để giảm tồn kho và tiết kiệm chi phí mua sắm mới. Việc rà soát đề xuất tận dụng chủ yếu dựa vào các nhóm vật tư sau: vật tư thiết bị tồn kho ứ đọng, chậm luân chuyển; vật tư thiết bị thu hồi nhưng còn sử dụng lại được; vật tư thiết bị tồn kho mới và thu hồi nhưng có quy cách không phù hợp sẽ cải tạo, sửa chữa gia công để tận dụng; sau khi tận dụng hết các nhóm trên mới tận dụng đến vật tư mới tồn kho.

Việc tận dụng này giúp giải quyết được vật tư tồn kho, giảm và tiết kiệm chi phí sửa chữa rất lớn.

3. Giao định mức tồn kho cho tất cả các Điện lực:

Hàng năm Công ty Điện lực Vĩnh long đều giao định mức tồn kho cho các Điện lực trên cơ sở định mức tồn kho mà Tổng Công ty Điện lực Miền Nam giao, đưa chỉ tiêu định mức tồn kho vào tiêu chuẩn chấm điểm thi đua cuối năm để các Điện lực phấn đấu thực hiện, nhờ vậy mà các năm qua tất cả các Điện lực trực thuộc đều đạt định mức Công ty giao hàng năm.

4. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các đơn vị khẩn trương thi công: 

Phòng Kế hoạch vật tư làm đầu mối thường xuyên theo dõi tình hình tồn kho của các công trình có trị giá tồn kho lớn như: đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn, chi phí dỡ dang, sửa chữa thường xuyên,… để kịp thời tham mưu, phối hợp với các Phòng có liên quan như: Quản lý đầu tư, Tài chính kế toán, Kỹ thuật, Kinh doanh, các Điện lực tham mưu các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công để quyết toán, các trường hợp có khó khăn trở ngại thì báo cáo kịp thời cho Ban Giám đốc Công ty để có chỉ đạo xử lý, đảm bảo quyết toán kịp thời theo qui định.

5.  Điều động luân chuyển hàng tồn kho giữa các Điện lực:

Định kỳ khi đăng ký kế hoạch hàng tháng về Công ty, các Điện lực đồng thời báo cáo khối lượng vật tư tồn kho ứ đọng chậm luân chuyển để Công ty loại trừ ra khỏi đơn hàng khi mua sắm, lập thủ tục điều chuyển cho các Điện lực khác có nhu cầu.

Các Điện lực khi có phát sinh nhu cầu vật tư thì tự liên hệ điều chuyển qua lại giữa các Điện lực, sau khi điều chuyển không đủ nhu cầu mới đăng ký về Công ty để tổ chức mua sắm cấp phát, do đó tạo được sự chủ động trong việc cung ứng vật tư đáp ứng kịp thời tiến độ thi công nhất là cấp điện cho khách hàng và giảm bớt áp lực cung ứng cho Phòng Kế hoạch vật tư Công ty.

6. Thông báo danh mục vật tư tồn kho ứ đọng đến tất cả các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Miền Nam:

Định kỳ hàng quí Phòng Kế hoạch vật tư sẽ rà soát danh mục vật tư thiết bị tồn kho ứ đọng chậm luân chuyển mà khả năng không sử dụng hết để thông báo đến các đơn vị trực thuộc biết tận dụng, thông báo cho các Công ty Điện lực trực thuộc Tổng Công ty chuyển nhượng nội bộ nhằm giải phóng tồn kho khi có nhu cầu. 

7. Tổ chức thanh xử lý kịp thời đối với vật tư tồn kho kém mất phẩm chất:

Căn cứ  vào kết quả kiểm kê định kỳ hàng năm, Phòng Kế hoạch vật tư sẽ đề xuất tham mưu tổ chức thanh xử lý kịp thời đối với nhóm vật tư thiết bị tồn kho kém, mất phẩm chất để kịp thời thu hồi vốn, giải phóng mặt bằng và giảm tồn kho. Các năm qua Công ty Điện lực Vĩnh Long đều tổ chức thanh xử lý đạt 100% trị giá vật tư cần phải thanh xử lý do Tổng Công ty giao.

Năm 2018 đơn vị đã tổ chức thanh xử lý  dứt điểm 100% trị giá vật tư cần phải thanh xử lý do Tổng Công ty giao trong tháng 05/2018.

8. Công tác báo cáo:

Định kỳ hàng tháng, Phòng Kế hoạch vật tư đều có báo cáo tình hình tồn kho của từng Điện lực so với định mức Công ty giao trong báo cáo họp giao ban kế hoạch hàng tháng cho Lãnh đạo Công ty để nắm và có sự chỉ đạo kịp thời đối với các Điện lực có trị giá tồn kho cao.

Hiện nay mặc dù khối lượng đường dây trung hạ thế, trạm biến áp và khách hàng tăng trưởng đều qua hàng năm nhưng định mức tồn kho Tổng Công ty giao cho đơn vị không tăng, điều này đòi hỏi Phòng Kế hoạch vật tư phải có những giải pháp hiệu quả để tham mưu cho Lãnh đạo Công ty quản lý tốt VTTB tồn kho. Năm 2018 đơn vị đã triển khai phát động thi đua gắn với việc khen thưởng (trong tháng 08/2018) đến các đơn vị nhằm phấn đấu đạt định mức tồn kho theo phát động thi đua giảm tồn kho của Tổng Công ty. Dự kiến đến 30/11/2018 trị giá tồn kho thực hiện là 9,3 tỷ, thấp hơn 15% so với định mức EVN SPC giao.

Nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Công ty, sự phối hợp thực hiện của các đơn vị mà từ khi Tổng Công ty có chủ trương giao định mức tồn kho (năm 2010) đến năm 2017 Công ty Điện lực Vĩnh long luôn đạt định mức tồn kho thấp hơn định mức Tổng Công ty giao từ 10 đến 30%, được Tổng Công ty khen thưởng hàng năm.

                                                                                 Huỳnh Văn Công - Công ty Điện lực Vĩnh Long

 

In      Trở về
 
Các Khoa học Công nghệ đã đưa
   Ứng dụng khoa học công nghệ để phát triển bền vững (10:38 - 12/09/2017)
   EVN SPC: Tiện ích từ ứng dụng khoa học công nghệ (09:30 - 04/07/2017)
   Ứng dụng máy tính bảng để khảo sát rút ngắn thời gian cấp điện cho khách hàng (06:50 - 09/12/2015)
   13 virus máy tính nguy hiểm nhất thời đại (01:35 - 21/10/2015)
   7 Kỳ quan của Thế giới... máy tính (01:34 - 21/10/2015)
   Đèn chiếu sáng kiêm bộ sạc quang năng (09:17 - 17/10/2012)
   Nguồn năng lượng sạch vô tận: Trong tầm tay (08:53 - 01/10/2012)
   Phương pháp phục hồi TU,TI trung thế (08:41 - 28/09/2012)
   Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện trên lưới điện phân phối (06:04 - 27/09/2012)
   Thu quang năng theo hướng mặt trời (02:29 - 26/09/2012)
   Hệ phát điện thủy triều dạng guồng (02:27 - 26/09/2012)
   Robot 19 ngón tay chơi đàn điêu luyện (06:12 - 19/10/2011)
   Ra mắt lớp phim quang điện siêu mỏng (09:37 - 08/04/2011)
   Sản xuất điện trực tiếp từ nước (07:54 - 06/04/2011)

Đầu trang