Về chúng tôi

Công bố thông tin

Đăng bởi Công ty Điện lực Vĩnh Long | 16:15 | 13/04/2022

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 3 NĂM 2022

 

 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 3 NĂM 2022

 

                                                                  Vĩnh Long, ngày 08 tháng 4 năm 2022

 

 

 

 

 

 

 

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐTXD VÀ SXKD THÁNG 3 NĂM 2022

  1. Tình hình SXKD và cung ứng điện
  1. Công ty Điện lực Vĩnh Long đã đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định phục vụ nhu cầu sản xuất - dịch vụ - sinh hoạt, công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tháng 3/2022.

b)   Điện thương phẩm: Tháng 3/2022 thực hiện 94,2 triệu kWh tăng 7,4% so cùng kỳ (điện nông - lâm - thuỷ sản giảm 12,8%, công nghiệp-xây dựng tăng 7,8%, thương nghiệp-khách sạn - nhà hàng tăng 8,9%, quản lý - tiêu dung - dân cư tăng 9,7%, khác tăng 0,2%).

- Luỹ kế 3T/2022 là 279,3 triệu kWh tăng 10,5% so cùng kỳ (điện nông - lâm - thuỷ sản giảm 10,6%, công nghiệp - xây dựng tăng 12,4%, thương nghiệp - khách sạn - nhà hàng tăng 3,5%, quản lý - tiêu dung - dân cư tăng 14,6%, khác giảm 18%).

 

c) Công tác tiết kiệm điện: Thực hiện T3/2022 là 2,2 triệu kWh, lũy kế 3T/2022 là 6,5 triệu kWh, giảm 1,5% so cùng kỳ, đạt 25,4% kế hoạch năm 2022 (25,5 triệu kWh).

d) Thực hiện độ tin cậy cung cấp điện: Tháng 3/2022 (từ 01/3 đến 31/3) Công ty thực hiện độ tin cậy cung cấp điện phân phối: MAIFI = 0,0877 lần; SAIDI = 21,237 phút; SAIFI = 0,2887 lần.

- Luỹ kế 3T/2022 (từ 01/01 đến 31/3): Công ty thực hiện độ tin cậy cung cấp điện phân phối: MAIFI = 0,152 lần (6,88% KH năm dự kiến); SAIDI = 68,0206 phút (24,56% KH năm dự kiến); SAIFI = 0,7461 lần (28,48% KH năm dự kiến).

2. Tình hình thực hiện công tác đầu tư xây dựng

Công ty đã đăng ký 74 danh mục, tổng vốn 196 tỷ đồng, gồm chuyển tiếp 27 danh mục (01 CNTT; 02 kiến trúc; 04 lưới 110kV; 20 lưới 22kV), đăng ký mới 31 danh mục (04 MSTS; 04 CNTT; 03 lưới 110kV; 20 lưới 22kV), trả nợ gốc 16 danh mục (02 danh mục trả nợ tỉnh, 14 danh mục trả nợ vay thương mại). Công ty đang triển khai 27/27 danh mục chuyển tiếp, đã lập hồ sơ 31/31 danh mục đăng ký mới năm 2022, sau khi Tổng công ty giao kế hoạch vốn 2022 sẽ tiếp tục triển khai các bước tiếp theo.

  1. Công tác sửa chữa lớn

 Kế hoạch 13 công trình (02 lưới điện 110kV, 11 lưới 22kV), vốn 20,116 tỷ đồng (theo hạn mức N-5). Công ty đã triển khai 11/13 công trình, đã hoàn thành 09 công trình, còn 02 công trình lưới 22kV khu vực Vũng Liêm và Long Hồ (đang xét thầu) và 02 công trình lưới điện 110kV (Tư vấn Điện miền Nam đang hiệu chỉnh, hoàn tất trước 06/4).

4. Tình hình thực hiện công tác dịch vụ khách hàng

- Cấp điện mới: 604 khách hàng (KH), lũy kế 03 tháng là 1.859 KH; Tổng số KH bán điện trực tiếp 334.808 KH, tốc độ tăng 0,6%. (ASSH: 318.716; NSH: 16.092).

- Giải quyết cấp điện KH trung áp: 11 KH, thời gian bình quân đạt 3,6 ngày (lũy kế 28 KH, thời gian bình quân đạt 3,8/4 ngày).

- Giải quyết cấp điện KH ASSH: khu vực thành thị 136 KH, thời gian bình quân 2,8 ngày (lũy kế 334 KH, thời gian bình quân đạt 2,8/3 ngày); Khu vực nông thôn 418 KH, thời gian bình quân 3,6 ngày (lũy kế 1.346 KH, thời gian bình quân đạt 3,4/5 ngày).

- Giải quyết cấp điện KH ngoài sinh hoạt: 39 KH, thời gian bình quân 4,4 ngày (lũy kế 179 KH, thời gian bình quân đạt 4,1/7 ngày).

- Các dịch vụ trực tuyến

Stt

Các chỉ tiêu dịch vụ cấp điện

Thực hiện đến cuối T3/2022 (%)

1

Qua TT.CSKH và DVCQG

100

2

Trực tuyến cấp độ 4

99,2

3

Qua cổng DVCQG

67,5

4

Theo phương thức điện tử

99,1

5

Cài App và Zalo CSKH

59,8

II.  MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 4/2022

Công ty tập trung thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch sau:

- Đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định phục vụ nhu cầu sản xuất - dịch vụ - sinh hoạt trong tháng 4/2022 (đặt biệt là các cơ sở lưu trú, phụ lục cách ly, khám chữa bệnh).

- Đảm bảo cung cấp điện Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 01/5/2022 theo kế hoạch.

- Triển khai tổ chức khám sức khỏe cho CBCNV 2022.

- Triển khai chương trình hóa đơn điện tử trên hệ thống Invoice.

- Triển khai thực hiện CBM 2022 lưới 110kV (TBA 110kV Vũng Liêm và TBA 110kV Vĩnh Long).

- Tiếp tục triển khai các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022”.

- Chuẩn bị tổ chức Hội nghị công tác KD&DVKH năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022.

- Chuẩn bị tổ chức Hội nghị tổng kết các công tác QLKT-QLVH, An toàn, PCTT&TKCN năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022.

- Triển khai thực hiện công tác Kiểm tra, thanh tra và phòng chống tham nhũng năm 2022 tại các Điện lực: Bình Minh, Mang Thít, Bình Tân và TP Vĩnh Long.

- Chuẩn bị tổng kết công tác PCTT&TKCN khu vực 3.

- Phối hợp công an PCCC tỉnh diễn tập phương án PCCC cấp Công ty (tổ chức tại Điện lực Vũng Liêm).

- Tổ chức lớp tập huấn công tác viết tin, bài, chụp ảnh và xử lý khủng hoảng truyền thông năm 2022.

- Xây dựng kế hoạch tập huấn công tác Văn hóa doanh nghiệp 2022.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG

Điện thoại: 0270.2210206         Fax: 0270.3827071

Địa chỉ: 26, Hoàng Thái Hiếu, P1, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Website: http://pcvinhlong.evnspc.vn      Email: pcvinhlong@evnspc.vn


TIN LIÊN QUAN

(08:03 - 08/11/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 10 NĂM 2022

(15:33 - 14/10/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 9 NĂM 2022

    CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG ...

(13:17 - 21/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 8 NĂM 2022

    CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG ...

(13:39 - 08/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 7 NĂM 2022

(15:41 - 08/06/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 5 NĂM 2022

  CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG THÔNG CÁO BÁO CHÍ ...

(13:44 - 17/05/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 4 NĂM 2022

    CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG THÔNG CÁO BÁO...

(16:15 - 13/04/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 3 NĂM 2022

    CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG ...

(11:33 - 09/03/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 02 NĂM 2022

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐTXD VÀ SXKD THÁNG 02 NĂM 2022 Tình...

(09:41 - 14/02/2022)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 01 NĂM 2022 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐTXD VÀ SXKD THÁNG 01 NĂM 2022 1. Tình...

(08:18 - 12/01/2022)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 12 NĂM 2021

  CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH...