Trang chủ Hoạt động đoàn thể Đảng ủy
 

Tăng cường, chủ động đấu tranh các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trước thềm Đại hội đảng các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Mỗi khi đất nước chuẩn bị tổ chức các sự kiện chính trị trọng đại thì các thế lực thù địch lại đẩy mạnh các hoạt động chống phá. Trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII lần này cũng không phải là ngoại lệ. Vì thế việc nhận diện những thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch để chủ động đấu tranh, làm thất bại âm mưu của chúng là hết sức quan trọng và cấp thiết, không chỉ đảm bảo thành công của Đại hội, mà còn củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Các thế lực thù địch và lực lượng phản động lưu vong người Việt chống phá ta với nhiều thủ đoạn vừa ngấm ngầm, tinh vi, xảo quyệt, vừa công khai trắng trợn; kết hợp cả lực lượng bên ngoài và bên trong; triển khai trên tất cả các lĩnh vực; sử dụng tất cả các hình thức, biện pháp; lợi dụng tất cả các tình huống, các phương tiện để chống phá, đặc biệt là thông qua internet và mạng xã hội, các thiết bị công nghệ thông tin và truyền thông... Trong đó, tập trung vào một số hình thức, thủ đoạn sau:

  Thông qua các trang mạng xã hội và blog xấu độc, tung ra những thông tin và quan điểm sai trái, thù địch nhằm phủ nhận Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, con đường đi lên CNXH của Việt Nam; xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; gây mâu thuẫn nội bộ, vu cáo, bịa đặt, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Kêu gọi thay đổi chế độ chính trị, đòi đa nguyên, đa đảng; kêu gọi biểu tình gây áp lực đối với Đảng, Nhà nước; âm mưu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, "phi chính trị hóa", "dân sự hóa" quân đội. Phát tán trên mạng internet những tin, bài, tài liệu có nội dung sai trái, thù địch và khuyến khích nhiều người lên mạng "trao đổi", "thu nhận" thông tin; dùng các trang mạng xã hội và blog làm "nóng" các vấn đề trong nước để tuyên truyền chống phá; kêu gọi từ bỏ chủ nghĩa Mác-Lênin, từ bỏ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, xuyên tạc, tung tin thất thiệt gây chia rẽ nội bộ.

 Xuyên tạc tình hình "dân chủ", "nhân quyền", "tôn giáo" ở Việt Nam, lợi dụng chiêu bài "dân chủ", "nhân quyền", "tôn giáo" để vu cáo, can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, gây sức ép về chính trị và kinh tế, gắn vấn đề "dân chủ", "nhân quyền" với các điều kiện về hợp tác kinh tế; tìm cách tác động, kêu gọi các nước, các tổ chức quốc tế gia tăng sức ép với Việt Nam...nhằm gây chú ý của dư luận, tạo áp lực với Đảng, Nhà nước ta; làm suy giảm niềm tin của nhân dân với Đảng, gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ, thực hiện mưu đồ xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, từng bước hướng Việt Nam theo chế độ đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Núp danh "đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền" trên không gian mạng, các đối tượng tán phát hàng nghìn bài viết, tài liệu có nội dung xuyên tạc, vu cáo ta vi phạm nhân quyền, tự do tôn giáo. Chúng kích động "chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, tôn giáo cực đoan", âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thâm độc hơn, thông qua internet, các thế lực thù địch, phản động mua chuộc, móc nối, lôi kéo một số đối tượng là người có uy tín đối với đồng bào dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo nhằm tạo dựng "ngọn cờ" để tập hợp lực lượng chống đối trong nước do chúng hậu thuẫn, hòng gây bất ổn chính trị, tiến tới ly khai, tự trị. Sau khi thăm dò trên mạng, chúng mua chuộc, lôi kéo, kích động các đối tượng bất mãn, đối tượng hình sự, số có trình độ, nhận thức pháp luật hạn chế và đào tạo, hướng dẫn họ chế tạo bom, mìn, quả nổ để hoạt động khủng bố, phá hoại. Bên cạnh đó, các thế lực thù địch, phản động triệt để lợi dụng các vụ việc phức tạp, nhạy cảm kêu gọi, lôi kéo, kích động người dân xuống đường tuần hành, biểu tình, âm mưu gây bất ổn chính trị, tạo biến trong nước để phục vụ cho những mưu đồ chính trị hèn hạ của chúng.

Ngoài ra, chúng triệt để lợi dụng những sơ hở, thiếu sót trong phát triển kinh tế, xã hội; trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và những vấn đề "nóng", "bức xúc" trong xã hội để xuyên tạc, bóp méo, lấy hiện tượng quy thành bản chất nhằm công kích sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, gieo rắc tâm lý hoang mang, nghi ngờ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Kích động các nhà khoa học, văn nghệ sĩ đòi "tự do sáng tác", "tự do công bố" các tác phẩm văn học, phản đối sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước ta trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ; nhân danh khoa học đòi đổi trắng thay đen các sự kiện lịch sử đất nước (Bộ sử Việt Nam-15 tập, Vòng tròn Gạc Ma,...); mua chuộc, đặt hàng viết bài đưa lên các mạng xã hội, blog cá nhân để tuyên truyền kích động chống phá Nhà nước ta.

Đối với sự nghiệp cách mạng nước ta, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch chưa và sẽ không bao giờ ngừng chống phá. Âm mưu chuyển hóa chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam luôn là mục tiêu lâu dài, xuyên suốt của chúng. Trong đó, trọng điểm là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội. Điều đó lý giải cho việc tại sao cứ ngay trước, trong và sau mỗi kỳ Đại hội Đảng, hoạt động chống phá của chúng lại được tăng cường, ngày càng ráo riết, bằng những thủ đoạn tinh vi, thâm hiểm trên tất cả các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tổ chức và trong mọi mặt công tác, hoạt động của Đảng, nhất là công tác cán bộ. Cụ thể tập trung vào các nội dung như: Lợi dụng tham gia ý kiến vào các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng để tuyên truyền các quan điểm trái với đường lối, nguyên tắc của Đảng; tập trung công kích vào chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta thông qua các hình thức như: thư ngỏ, kiến nghị tập thể, blog cá nhân hay các trang mạng, nhằm hướng xã hội Việt Nam đi theo con đường tư bản chủ nghĩa; tập trung đẩy mạnh các hoạt động chống phá về đường lối chính trị, đường lối phát triển kinh tế-xã hội; chống phá về tổ chức và nhân sự Đại hội Đảng các cấp; chống phá về đường lối đối ngoại và quốc phòng, an ninh…

Để góp phần chủ động đấu tranh với các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trong thời gian tới, cấp ủy Đảng các cấp cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp như sau:

Thứ nhất, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp phải được tiến hành chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục...theo Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị "về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng" và Bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, cũng như các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác đại hội.

Thứ hai,  kết hợp chặt chẽ công tác lãnh đạo đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch với lãnh đạo đấu tranh phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chống tham nhũng, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Thứ ba, coi trọng nâng cao chất lượng công tác cán bộ, bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, công tâm, khách quan từ khâu tạo nguồn, bồi dưỡng, đánh giá,... đến sử dụng cán bộ; trong đó, chú trọng khâu lựa chọn, sắp xếp cán bộ có đức, có tài. Đồng thời, tích cực đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực trong công tác cán bộ, như: chạy chức, chạy quyền, cục bộ địa phương,...kiên quyết không quy hoạch, bố trí, ứng cử những cán bộ kém đức, kém tài, thấy sai không dám đấu tranh, thấy đúng không bảo vệ, vi phạm pháp luật.

Thứ tư, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương và củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm phải bảo đảm tính khách quan, công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật; kiên quyết không bao che, né tránh, nhất là đối với các hành vi tham nhũng, tiêu cực của cán bộ có chức, có quyền.

Tóm lại, các thế lực thù địch sử dụng mọi phương thức thủ đoạn để chống phá Đảng và Nhà nước ta, đó là ý muốn chủ quan của chúng. Còn chúng có thực hiện được mưu đồ đen tối ấy hay không quyền quyết định là của chúng ta. Vì vậy, việc chủ động đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam là nhiệm vụ xuyên suốt đối với cấp ủy, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhân dân, nhất là trước thềm Đại hội đảng các cấp hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.                                                  

 Theo Hữu Tặng - BTGTU 

In      Trở về
 
Các Đảng ủy đã đưa
   Chi bộ Điện lực Bình Minh đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới (10:49 - 04/11/2019)
   ĐẢNG BỘ CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2015-2020 VÀ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 (16:13 - 04/10/2019)
   LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI (16:15 - 03/10/2019)
   Lễ công bố chuyển Đảng viên chính thức (08:17 - 12/09/2019)
   Đảng bộ Công ty Điện lực Vĩnh Long Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng; biểu dương khen thưởng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018. (09:26 - 04/06/2019)
   Hội nghị triển khai Nghị quyết TW8 – Khóa XII & Chuyên đề học tập làm theo tư tưởng, đạo đức Phong cách Hồ Chí Minh (14:36 - 01/03/2019)
   Lễ kết nạp đảng viên mới Chi bộ Văn phòng II (13:32 - 14/12/2018)
   Điện lực Trà Ôn tổ chức Lễ kết nạp đảng viên (14:50 - 11/07/2018)
   Đảng bộ công ty điện lực Vĩnh Long tổng kết công tác xây dựng Đảng (14:59 - 11/04/2018)
   Lễ kết nạp đảng viên mới của chi bộ Điện lực Thành phố Vĩnh Long (14:42 - 24/11/2017)
   Chi bộ Điện lực Long Hồ chú trọng công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới (15:34 - 24/10/2017)
   Lễ kết nạp đảng viên mới tại Điện lực Vũng Liêm (15:34 - 24/10/2017)
   Lễ kết nạp đảng viên tại Điện lực Tam Bình (07:12 - 24/08/2017)
   Lễ kết nạp đảng viên mới của chi bộ Điện lực Mang thít (15:16 - 15/08/2017)
   Đại hội chi bộ Điện lực Tam Bình nhiệm kỳ 2017÷2019 (14:24 - 13/06/2017)

Đầu trang