Trang chủ Thông tin giá điện Giá điện
 

Công văn số 3489/BC-ĐTĐL về báo cáo phương án tăng giá điện theo nghị quyết số 30/NQ-CP của Bộ Công thương

Công văn số 3489/BC-ĐTĐL

In      Trở về
 
Các Giá điện đã đưa
   Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện (sau đây gọi tắt là Thông tư số 16/2014/TT-BCT) (11:03 - 06/05/2019)
   Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện (sau đây gọi tắt là Thông tư số 25/2018/TT-BCT); (11:02 - 06/05/2019)
   Quyết định 648/QĐ-BCT về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện (08:13 - 27/03/2019)
   Kiểm tra giá bán điện nhà trọ (08:08 - 17/12/2018)
   PC Vĩnh Long thông báo điều chỉnh giá bán điện áp dụng kể từ ngày 01/12/2017 (10:35 - 05/12/2017)
   Biểu giá điện ban hành ngày 13/3/2015 (08:50 - 30/06/2016)
   Biểu giá điện áp dụng từ ngày 1/8/2013 (00:37 - 08/08/2013)
   Biểu giá bán điện thực hiện từ ngày 22/12/2012 (03:02 - 04/01/2013)
   Biểu giá bán điện thực hiện từ ngày 1/7/2012 (07:21 - 23/10/2012)
   Giá điện, xăng, than theo cơ chế thị trường từ năm sau (03:18 - 29/02/2012)
   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ GIÁ BÁN ĐIỆN NĂM 2011 VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN (03:44 - 31/03/2011)

Đầu trang