Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa điện từ ngày 22.5 đến ngày 27.5.2020
Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa điện từ ngày 22.5 đến ngày 27.5.2020
Chi tiết...
Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa điện từ ngày 15.5 đến ngày 21.5.2020
Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa điện từ ngày 15.5 đến ngày 21.5.2020
Chi tiết...
Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa điện từ ngày 08.5 đến ngày 14.5.2020
Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa điện từ ngày 08.5 đến ngày 14.5.2020
Chi tiết...
Thông báo ngừng cấp điện từ ngày 08.5 đến ngày 14.5.2020
Thông báo ngừng cấp điện từ ngày 08.5 đến ngày 14.5.2020
Chi tiết...
Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa điện tháng 05-2020
Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa điện tháng 05-2020
Chi tiết...
Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa điện từ ngày 24.4 đến ngày 30.4.2020
Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa điện từ ngày 24.4 đến ngày 30.4.2020
Chi tiết...
Thong bao ngung cap dien tu ngay 24.4 den ngay 30.4.2020
Thong bao ngung cap dien tu ngay 24.4 den ngay 30.4.2020
Chi tiết...
Kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng HTĐ từ ngày 10.4 đến ngày 16.4.2020
Kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng HTĐ từ ngày 10.4 đến ngày 16.4.2020
Chi tiết...
Kế hoạch bào trì, bảo dưỡng và sửa chữa HTĐ từ ngày 03.4 đến ngày 09.4.2020
Kế hoạch bào trì, bảo dưỡng và sửa chữa HTĐ từ ngày 03.4 đến ngày 09.4.2020
Chi tiết...
Kế hoạch bào trì, bảo dưỡng và sửa chữa HTĐ tháng 04.2020
Kế hoạch bào trì, bảo dưỡng và sửa chữa HTĐ tháng 04.2020
Chi tiết...
Kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng HTĐ từ ngày 27.3 đến ngày 02.4.2020
Kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng HTĐ từ ngày 27.3 đến ngày 02.4.2020
Chi tiết...
Thông báo ngừng cung cấp điện từ ngày 27.3 đến ngày 02.4.2020
Thông báo ngừng cung cấp điện từ ngày 27.3 đến ngày 02.4.2020
Chi tiết...
 
Đầu trang